சொற்குவை
சூலைத் திங்கள் 2020
சொற்குவை
ஆகத்துத் திங்கள் 2020
சொற்குவை
செப்டம்பர் திங்கள் 2020
சொற்குவை
அக்டோபர் திங்கள் 2020
சொற்குவை
நவம்பர் திங்கள் 2020
சொற்குவை
டிசம்பர் திங்கள் 2020
சொற்குவை
சனவரித் திங்கள் 2021
சொற்குவை
பிப்பிரவரித் திங்கள் 2021
சொற்குவை
மார்ச்சுத் திங்கள் 2021
சொற்குவை
ஏப்பிரல் திங்கள் 2021
சொற்குவை
மே திங்கள் 2021
சொற்குவை
சூன் திங்கள் 2021
சொற்குவை
சூலைத் திங்கள் 2021
சொற்குவை
ஆகத்துத் திங்கள் 2021
சொற்குவை
செப்டம்பர்த் திங்கள் 2021
சொற்குவை
அக்டோபர்த் திங்கள் 2021
சொற்குவை
நவம்பர் திங்கள் 2021
சொற்குவை
டிசம்பர் திங்கள் 2021
சொற்குவை
சனவரித் திங்கள் 2022
சொற்குவை
பிப்பிரவரித் திங்கள் 2022
சொற்குவை
மார்ச்சுத் திங்கள் 2022
சொற்குவை
ஏப்பிரல் திங்கள் 2022
சொற்குவை
மே திங்கள் 2022
சொற்குவை
சூன் திங்கள் 2022
சொற்குவை
சூலைத் திங்கள் 2022
சொற்குவை
ஆகத்துத் திங்கள் 2022
சொற்குவை
செப்டம்பர்த் திங்கள் 2022
சொற்குவை
அக்டோபர்த் திங்கள் 2022
சொற்குவை
நவம்பர் திங்கள் 2022
சொற்குவை
டிசம்பர் திங்கள் 2022
சொற்குவை
சனவரித் திங்கள் 2023
சொற்குவை
பிப்பிரவரித் திங்கள் 2023
சொற்குவை
மார்ச்சுத் திங்கள் 2023
சொற்குவை
ஏப்பிரல் திங்கள் 2023
சொற்குவை
மே திங்கள் 2023
சொற்குவை
சூன் திங்கள் 2023
சொற்குவை
சூலைத் திங்கள் 2023
சொற்குவை
ஆகத்துத் திங்கள் 2023
சொற்குவை
செப்டம்பர்த் திங்கள் 2023
சொற்குவை
அக்டோபர்த் திங்கள் 2023
சொற்குவை
நவம்பர் திங்கள் 2023
சொற்குவை
டிசம்பர் திங்கள் 2023
சொற்குவை
சனவரித் திங்கள் 2024
சொற்குவை
பிப்பிரவரித் திங்கள் 2024
சொற்குவை
மார்ச்சுத் திங்கள் 2024
சொற்குவை
ஏப்பிரல் திங்கள் 2024
சொற்குவை
மே திங்கள் 2024
சொற்குவை
சூன் திங்கள் 2024
சொல்வயல் - மின்னிதழ்
ஆசிரியர் குழு
ஆசிரியர்
திருமதி க.பவானி
இயக்குநர்(மு.கூ.பொ),
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம்
நெறியுரைஞர் குழு
முனைவர் ச.சச்சிதானந்தம்
இயக்குநர்,
பன்னாட்டு உயர்(கல்வி) தமிழாய்வு நிறுவனம், பிரான்சு
முனைவர் வ.ஜெயதேவன்
மேனாள் தலைவர்,
தமிழ் மொழித்துறை,முன்னை முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்,தமிழ்ப் பேரகராதித் திருத்தப்பணி திட்டம்,சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்.
முனைவர் உல.பாலசுப்பிரமணியன்
பேராசிரியர் - தலைவர்,
அகராதியியல்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
முனைவர் இரா.பன்னிருகைவடிவேலன்
இணைப்பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை, வேல்ஸ் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப உயர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
முனைவர் து.ஜானகி
உதவிப்பேராசிரியர்,
முதுநிலை ஆராய்ச்சியாளர் அயல்நாட்டுத் தமிழர்புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தரமணி, சென்னை.
பொறுப்பாசிரியர்
முனைவர் வே.கார்த்திக்
தொகுப்பாளர்,
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம்.
*
இதழ்க்குழு
திரு.கி.இராமர்
தொகுப்பாளர்,
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம்.
திரு.ஏ.காந்தி
உதவிப்பதிப்பாசிரியர்,
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம்.
திருமதி. க.கஸ்தூரி
கணிப்பொறியாளர்,
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம்.
Solvayal - E-magazine
Editorial Board
Editor
Tmt K. Bhavani
Director,
Directorate of Tamil Etymological Dictionary Project.
Advisory Board
Dr. S. Sachchithanantham
Director,
International Institute of Higher (Education) Tamil Studies, France.
Dr. V. Jayadevan
(Retd.) H.O.D.
Department of Tamil Language, Chief Editor, Tamil Lexicon Revision Project, University of Madras.
Dr. Ula. Balasubramaniyan
Professor - H.O.D.,
Department of Lexicography, Tamil University, Thanjavur.
Dr. R. Pannirukaivadivelan
Associate Professor,
Department of Tamil, Vels Institute of Science, Technology & Advanced studies, Chennai.
Dr. T. Janaki
Assistant Professor,
Senior Research Fellow, Faculty of Overseas Tamils, International Institute of Tamil Studies Taramani, Chennai.
Editor in-charge
Dr.V. Karthick
Compiler
Directorate of Tamil Etymological Dictionary Project.
Magazine Committee
K. Ramar
Compiler
Directorate of Tamil Etymological Dictionary Project.
E. Gandhi
Assistant Editor
Directorate of Tamil Etymological Dictionary Project.
G. Kasthuri
Computer Operator
Directorate of Tamil Etymological Dictionary Project.