இயக்குநர்,
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம்,

நகர் நிருவாக அலுவலக வளாகம் முதல் தளம்,
எண்: 75 சாந்தோம் நெடுஞ்சாலை, எம்.ஆர்.சி.நகர்,
சென்னை - 600028.
044-29520509
anjal@sorkuvai.com