சொற்குவை

  தொ.எண். நூலின் பெயர் விலை
  ரூ.
  1.முதன் மடலம் முதற்பகுதி ‘அ’ (இருப்பில் இல்லை)100/-
  2முதன் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘ஆ-ஈ’ (இருப்பில் இல்லை)100/-
  3.முதன் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘உ-ஔ’ (இருப்பில் இல்லை)150/-
  4.இரண்டாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘க’ 300/-
  5.இரண்டாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘கா-கூ’300/-
  6.இரண்டாம் மடலம் மூனறாம் பகுதி ‘கெ-ணௌ’300/-
  7.மூன்றாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘ச-சா’300/-
  8.மூன்றாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘சி-சூ’300/-
  9.மூன்றாம் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘செ-சௌ’300/-
  10.நான்காம் மடலம் முதற்பகுதி ‘த-தா’300/-
  11.நான்காம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘தி-தூ’300/-
  12.நான்காம் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘தெ-தௌ’300/-
  13.ஐந்தாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘ந-நா’400/-
  14.ஐந்தாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘நி-நீ’400/-
  15.ஐந்தாம் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘நு-நௌ’400/-
  16.ஆறாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘ப-பா’ (இருப்பில் இல்லை)400/-
  17.ஆறாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘பி-பூ’ (இருப்பில் இல்லை)400/-
  18.ஆறாம் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘பெ-பௌ’400/-
  19.ஏழாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘ம-மா’400/-
  20.ஏழாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘மி-மூ’400/-
  21.ஏழாம் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘மெ-மௌ’400/-
  22.எட்டாம் மடலம் முதற்பகுதி ‘ய-வ’400/-
  23.எட்டாம் மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘வா-வீ’400/-
  24.எட்டாம் மடலம் மூன்றாம் பகுதி ‘வெ-வெள’400/-
  25.ஒன்பதாம் மடலம் -இணைப்பு மடலம் முதற் பகுதி ‘அ-ஒள’400/-
  26.ஒன்பதாம் மடலம் -இணைப்பு மடலம் இரண்டாம் பகுதி ‘ச-வெள’400/-
  27.பத்தாம் மடலம் - அயற்சொல் முதற்பகுதி ‘அ-ஒள’400/-
  27.பத்தாம் மடலம் - அயற்சொல் இரண்டாம் பகுதி ‘க-டௌ’400/-
  29.பத்தாம் மடலம் - அயற்சொல் மூன்றாம் பகுதி ‘த-வெள’400/-
  30.பதினொன்றாம் மடலம் - தமிழ் அகரமுதலி வரலாறு300/-
  31.பன்னிரண்டாம் மடலம்-தமிழ்ச் சொற்பிறப்பு நெறிமுறைகள்400/-
  32.செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி சுருக்கப்பதிப்பு1000/-
  33.தமிழ் வினைச்சொல் அகரமுதலி500/-
  34.நற்றமிழ் அறிவோம்0/-
  35.வேர்ச்சொல் சுவடி0/-
  தொகையை வரைவோலையாகவோ/காசோலையாகவோ
  “The Director, Directorate of Tamil Etymological Dictionary Project, Chennai – 600 113”
  எனும் பெயரில் சென்னையில் மாற்றத்தக்க (Payable at Chennai) வகையில் வழங்கலாம்
  அல்லது
  மின்னனு முறையில் தீர்வு செய்யலாம் (through ECS Payment).
  Account No759144235
  (Indian Bank, Indira Nagar Branch, Chennai – 20.)
  IFSC CodeIDIB000K204
  Micr Code600019175
  044-22541209 anjal@sorkuvai.com